การสมัครเรียนและหลักฐานการสมัคร

  การสมัครเรียน

         1. สมัครด้วยตนเอง

กำหนดเวลารับสมัครด้วยตนเอง
รุ่นที่ 38
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 39
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

    -  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (one stop service) อาคารบริการ 1 ชั้น 1
ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
    -  ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี  นครศรีธรรมราช ยะลา

         2. สมัครทางไปรษณีย์

กำหนดเวลารับสมัครทางไปรษณีย์
รุ่นที่ 38
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 39
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

     ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
ส่งที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
     2.1 ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ด้วยบริการ Pay at Post โดยกรอกแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
นำไปเป็นเอกสารประกอบการชำระเงินด้วยบริการ Pay at Post  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ของ
รัฐทั่วประเทศ โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเป็นผู้นำส่งเอกสารการสมัคร
          2.1.1 กรอกข้อมูลการชำระเงินในใบสมัครฯ ตามข้อมูลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
          2.1.2 นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ทั้งหมด บรรจุลงในซองจดหมาย ส่งให้มหาวิทยาลัยและเก็บต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
อย่างย่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าได้ชำระเงินแล้ว อย่าทำสูญหายจนกว่าจะได้รับการตอบรับ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน


  หลักฐานการสมัคร

   1. รูปถ่าย ขาว - ดำ หรือรูปสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดที่ใบสมัคร
   2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   3. สำเนาใบรับรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   4. สำเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการทั้ง 2 หน้า จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ   เอกสารตามข้อ 2 - 5 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

 

ตัวอย่างการรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ขอรับรองว่าถูกต้องตามต้นฉบับ และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร


                          ลงชื่อ.................................ผู้สมัคร
                         (...................................)
                         (ตัวบรรจง)