เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
(ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ยกเว้น หลักสูตร*)

ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศการรับสมัคร

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

 

สาขาวิชา
หลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น
แผน
1.ศิลปศาสตร์ (025048516-7) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ - เปิดรับแผน ก/ข
2.นิเทศศาสตร์ (025048400) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การบูรณาการการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารกิจการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข
3.ศึกษาศาสตร์ (025048505-6) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาไทย เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต* หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต * บริหารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
4.วิทยาการจัดการ (025048184) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศ เปิดรับแผน ก/ข
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการตลาด เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการบริการ เปิดรับแผน ก/ข
5.นิติศาสตร์ (025048362-4) นิติศาสตรมหาบัณฑิต* - กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
นิติศาสตรมหาบัณฑิต* - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน เปิดรับแผน ก/ข
นิติศาสตรมหาบัณฑิต* - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม เปิดรับแผน ก/ข
6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (025048032-3) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต* - กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดรับแผน ข
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต* - กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล เปิดรับแผน ข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต* - การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เปิดรับแผน ข
7.พยาบาลศาสตร์  (025048037) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต* การบริหารการพยาบาล - เปิดรับแผน ก
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - เปิดรับแผน ก
8.เศรษฐศาสตร์ (025048197-8) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
9.มนุษยนิเวศศาสตร์ (025048041-2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการอาหารและโภชนาการ การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เปิดรับแผน ก/ข
10.รัฐศาสตร์ (025048356-9) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง เปิดรับแผน ก/ข
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น เปิดรับแผน ก/ข
11.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (025048142) เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต* - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สหกรณ์ - เปิดรับแผน ก/ข
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต - การจัดการทรัพยากรเกษตร เปิดรับแผน ก/ข
12.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (025048192-3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม - เปิดรับแผน ก/ข

*หลักสูตรที่ปิดรับสมัครแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)
สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ
ประกาศ การคืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาขอลาออก

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(สามารถยื่นผลคะแนนได้หลังผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา)
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ ป. โท

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
 

 
   

Last updated : 02-Jul-2021 9:07 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง