ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร

สาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น แผน
1.ศิลปศาสตร์
(025048516-7)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ - เปิดรับแผน ก/ข
2.นิเทศศาสตร์ (025048400) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ - เปิดรับแผน ก/ข
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข
3.ศึกษาศาสตร์ (025048503) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาไทย เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา - เปิดรับแผน ก/ข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
       
4.วิทยาการจัดการ (025048184) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศ เปิดรับแผน ก/ข
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการตลาด เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการบริการ เปิดรับแผน ก/ข
5.นิติศาสตร์(025048362-4) นิติศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน เปิดรับแผน ก/ข
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม เปิดรับแผน ก/ข
6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (025048032-3) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดรับแผน ก
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล เปิดรับแผน ก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เปิดรับแผน ก
7.พยาบาลศาสตร์  (025048037) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล - เปิดรับแผน ก
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - เปิดรับแผน ก
8.เศรษฐศาสตร์ (025048197-8) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
9.มนุษยนิเวศศาสตร์ (025048041-2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการอาหารและโภชนาการ การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เปิดรับแผน ก/ข
10.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (025048142) เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เปิดรับแผน ก/ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สหกรณ์ - เปิดรับแผน ก/ข
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต - การจัดการทรัพยากรเกษตร เปิดรับแผน ก/ข
11.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (025048192-3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล เปิดรับแผน ก/ข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เปิดรับแผน ก/ข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม - เปิดรับแผน ก/ข

รูปแบบ/วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร)


หรือ

Download ใบสมัคร (เอกสาร pdf)

ขั้นตอนการสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
 • ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)
 • การส่งใบสมัครแบบการ download เอกสาร

 • ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (One stop service)
 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ส่งทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)

  แจ้งผลการคัดเลือก

  ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)