หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ระหว่าง 2 มกราคม - 15 สิงหาคม 2562

 

ระเบียบการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร
Downloadใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)
สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์


ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ
ประกาศ การคืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาขอลาออก
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(สามารถยื่นผลคะแนนได้หลังผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562
ขยายเวลาการสมัครถึง 15 สิงหาคม 2562
เฉพาะหลักสูตรที่เป็นตัวอักษรสีดำ

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น

แผน

1.ศิลปศาสตร์ (025048516-7)

สารสนเทศศาสตร์

-

เปิดรับแผน ก/ข

2.นิเทศศาสตร์ (025048400) นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข
การบูรณาการการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข
การบริหารกิจการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก
3.ศึกษาศาสตร์ (025048505-6)

หลักสูตรและการสอน

ปฐมวัยศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ภาษาไทย เปิดรับแผน ก/ข
คณิตศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข
สังคมศึกษา เปิดรับแผน ก/ข
ภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ก/ข
อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เปิดรับแผน ก/ข
- วิทยาศาสตร์ศึกษา (ปิดรับสมัคร) เปิดรับแผน ก
บริหารการศึกษา (ปิดรับสมัคร) - เปิดรับแผน ก/ข
การวัดและประเมินผลการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา - เปิดรับแผน ก/ข
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับแผน ก/ข
บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับแผน ก/ข
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข
4.วิทยาการจัดการ (025048182-6)

บริหารธุรกิจ

-

เปิดรับแผน ก/ข

บริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์

เปิดรับแผน ก/ข

การจัดการธุรกิจและการบริการ การตลาด เปิดรับแผน ก/ข
การเงินและการบัญชี เปิดรับแผน ก/ข
การบริการ เปิดรับแผน ก/ข
5.นิติศาสตร์ (025048362-4)
(ปิดรับสมัคร)

-

กฎหมายธุรกิจ

เปิดรับแผน ก/ข

-

กฎหมายมหาชน

เปิดรับแผน ก/ข

-

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

เปิดรับแผน ก/ข

6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(025048020,34)

-

กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข (ปิดรับสมัคร)

เปิดรับแผน ข

-

กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

เปิดรับแผน ข

-

การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ปิดรับสมัคร)

เปิดรับแผน ข

7.พยาบาลศาสตร์  (025048037)

การบริหารการพยาบาล (ปิดรับสมัคร)

-

เปิดรับแผน ก

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

-

เปิดรับแผน ก

8.เศรษฐศาสตร์ (025048197-8)

-

เศรษฐศาสตร์

เปิดรับแผน ก/ข

-

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เปิดรับแผน ก/ข

9.มนุษยนิเวศศาสตร์ (025048197-8)

วิทยาการอาหารและโภชนาการ (ปิดรับสมัคร)

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เปิดรับแผน ก/ข

10.รัฐศาสตร์ (025048356-9)

-

การเมืองการปกครอง

เปิดรับแผน ก/ข

-

การเมืองการปกครองท้องถิ่น

เปิดรับแผน ก/ข

11.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(025048142)

-

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ปิดรับสมัคร)

เปิดรับแผน ก/ข

สหกรณ์

-

เปิดรับแผน ก/ข

-

การจัดการทรัพยากรเกษตร

เปิดรับแผน ก/ข

12.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(025048192-3)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

เปิดรับแผน ก/ข

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

เปิดรับแผน ก/ข


ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 07-Aug-2019 8:56 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง