เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ระหว่าง 16 ตุลาคม- 15 ธันวาคม 2562

 


ประกาศรับสมัคร
Downloadใบสมัคร

สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

แขนงวิชา

รหัสแขนงวิชา

วิชาเอก

รหัสวิชาเอก

นิเทศศาสตร์

15

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

15206

-

00000

 

 

การบูรณาการการสื่อสาร

15306

-

00000

 

 

การบริหารกิจการสื่อสาร

15406

-

00000

 

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)
สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์


ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ
ประกาศ การคืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาขอลาออก
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(สามารถยื่นผลคะแนนได้หลังผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท 2/62)

 


ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก

 


 
 
 
   

Last updated : 16-Oct-2019 8:42 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง