|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
 
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2567 (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง) NEW
  2.รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 NEW
  3.แผนกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 NEW
  4.รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 NEW
  5. รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 NEW
  6.กำหนดการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
  7.การประเมินการจัดการเรียนการสอน NEW
  8.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 NEW
  9.เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 NEW
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th