|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 

เนื่องจากสถานการณ์การ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม-เข้มแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์

ภาคปลายปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

 
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา แบบออนไลน์ Microsoft Teams ระหว่างวันที 24 - 25 เมษายน 2564 NEW
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ NEW
  3. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเสริม ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2 / 2563 NEW
  4. แผนกิจกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2 / 2563 NEW
  5. รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 NEW
  6. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเข้มชุดวิชา ระดับปริญญาเอก NEW
  7. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
  8.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / แบบเผชิญหน้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  9.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / Online ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  10.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / Online ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
 
 
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น 2563(เสริม / เข้ม)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th