|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
 
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2563 NEW
  1. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาโท NEW
  2. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาเอก NEW
  3. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต NEW
  4. แผนกิจกรรมการศึกษา 2 / 2562 NEW
  5. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
  6.เอกสารปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ NEW
  7.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / แบบเผชิญหน้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562NEW
  8.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / Online ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562NEW
 
 
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2562(เสริม / เข้ม)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th