|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 

เนื่องจากสถานการณ์การ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม-เข้มแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 
  จดหมายเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ NEW
  จดหมายเชิญนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ NEW
  จดหมายเชิญนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ NEW
  จดหมายเชิญนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ NEW
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 25 - 27 ธันวาคม 2563 NEW
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ NEW
  3. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเสริม ระดับปริญญาโท NEW
  4. แผนกิจกรรมการศึกษา 1 / 2563 NEW
  5.รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศระบบออนไลน์ Microsoft Teams NEW
  6.เอกสารปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ NEW
  7. รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 NEW
  8. รายชื่อ / กลุ่มสัมมนา / ปฎิทินสัมมนาเข้มชุดวิชา ระดับปริญญาเอก NEW
  10. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
  11.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / แบบเผชิญหน้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  12.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / Online ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  13.กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต / Online ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
 
 
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2562(เสริม / เข้ม)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th