|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที 13 - 16 ธันวาคม 2562 NEW
  2. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
  3. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาโท
  4. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนา ระดับปริญญาเอก
  5. รายชื่อ/กลุ่มสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6. แผนกิจกรรมการศึกษา 1 / 2562 NEW
  7. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
  8. เอกสารปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ NEW
  9. กำหนดการประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 NEW
 
 
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
  *สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
  *สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 2561(เสริม / เข้ม)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th