|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

  กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 
  1. กำหนดการ/สถานที่จัดสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในเดือน 1 - 3 ตุลาคม 2565 (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง) NEW
  2. แผนกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  3. แผนกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  4.รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 NEW
  5.รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 NEW
  6. รายชื่อ/กลุ่ม การจัดกิจกรรมสัมมนา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 NEW
  7.กำหนดการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  8.กำหนดการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  9. เอกสารสำหรับอาจารย์สัมมนาเสริมที่เดินทางไปจัดสัมมนา ณ ศูนย์เฉพาะกิจ บริการการศึกษา
  10.การประเมินการจัดการเรียนการสอน
  E-Learning
* คู่มือการเข้าใช้ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
* ระบบรับแจ้งปัญหา / ช่วยเหลือ การเข้าใข้ STOU Online
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 02-504-7565-7 ,02-504-7570

comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th