การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา

แบบสอบถามการประเมินกิจกรรมสัมมนาเสริม / เข้มชุดวิชา รูปแบบออนไลน์

 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชา

การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร (กิจกรรมสัมมนา/อบรมเข้มเสริมประสบการณ์)