|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(คลิกเลือกสาขาวิชาที่เรียน)

นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 025048506 ***

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการสัมมนาที่ โทร.02-504-7570,7565-7
ติดต่อห้องพัก อาคารสัมมนาได้ที่ โทร. 02-504-8713