Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ                                                                                                new

หัวข้อทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) อ่านต่อ new

    ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) อ่านต่อ new

หัวข้อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ new

หัวข้อสรุปสาระสำคัญการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile) ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ new

รับสมัครงานจำนวนมาก หัวข้อรับสมัครงานจำนวนมาก อ่านต่อ
VDO สถิติสำหรับงานวิจัย ของ รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา หัวข้อ ข่าวสารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อ่านต่อ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวกิจกรรมแนะแนว
ข่าวย้อนหลัง

download Download (Update)

     หัวข้อกิจกรรมประจำชุดวิชา 
     หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ
     หัวข้อแบบฟอร์มกองทุน
           - กยศ. 108
           - กยศ. 204

     หัวข้อเอกสารปฐมนิเทศ