Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อสรุปสาระสำคัญการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile) ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ new

หัวข้อกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวนัดหมาย ภาคการศึกษาที่ 1/2557 อ่านต่อ                                                                                                new

หัวข้อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน มสธ. ปีการศึกษา 2557 และ

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน กยศ. (ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่) อ่านต่อ new

หัวข้อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ new

หัวข้อแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคปีการศึกษาที่ 1/2557) อ่านต่อ new

หัวข้อขอแสดงวามยินดี แด่ นายทศพร นรเศรษฐสถาพร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น            

   Talented People ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2557 อ่านต่อ 

รับสมัครงานจำนวนมาก หัวข้อรับสมัครงานจำนวนมาก อ่านต่อ
VDO สถิติสำหรับงานวิจัย ของ รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา หัวข้อ ข่าวสารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อ่านต่อ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวกิจกรรมแนะแนว
ข่าวย้อนหลัง

download Download (Update)

     หัวข้อกิจกรรมประจำชุดวิชา 
     หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ
     หัวข้อแบบฟอร์มกองทุน
           - กยศ. 10
8
           - กยศ. 204

     หัวข้อเอกสารปฐมนิเทศ