Skip Navigation Links
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ 
กำหนดการออกหน่วยให้บริการการศึกษา ปีการศึกษา 1/2561     
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam) 
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ
ตารางการใช้ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 
แผนที่การเดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป [วิทยาศาสตร์][เทคโนโลยี ][การเมือง][บันเทิง]


 
  Facebook
 
 
 
  Links
 
     
  FM Sukhothai  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรีหมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150
 โทรศัพท์ 0-3938-9430-3 โทรสาร 0-3938-9434 โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต(VOIP) 8760-8762