ค่านิยามกองแผนงาน     PLAN :   P=Pointer  เป็นผู้นำ     L=Learning  ใฝ่เรียนรู้     A=Action  กระตือรือร้น     N=Network  สร้างเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox