หน้าหลัก มสธ.
 
line decor
line decor


 
 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

หลักสูตรย้อนหลังปีการศึกษา 

 

 
 
         

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th