• โครงการสัมฤทธิบัตร
 • โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
 • แผนการศึกษารายชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • #
 • การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรนิเทศาสตร์มหาบัณฑิต
 • -->
 • #
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • STOU CallCenter
 • STOU-EPT (E-Testing)

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ

 • STOU-LiveChat

 • ข่าวบริการนักศึกษา

  สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ

  STOU Channel
  • รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นานาสาระดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ STOU Channel


   หรือรับชมรายการน่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก
   STOU Channel on YouTube | Facebook STOU Channel