• รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • งดสอนเสริม
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

 • รวมบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ


 • สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ

  STOU Channel

  • รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นานาสาระดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ STOU Channel


   หรือรับชมรายการน่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก
   STOU Channel on YouTube | Facebook STOU Channel