• รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • http://www.stou.ac.th/banktest/
 • exam
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ


 • ข่าวบริการนักศึกษา

  สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ

  STOU Channel
  • รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นานาสาระดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ STOU Channel


   หรือรับชมรายการน่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก
   STOU Channel on YouTube | Facebook STOU Channel