• รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2562
 • แผนการศึกษารายชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • #
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • STOU CallCenter
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • STOU-EPT (E-Testing)

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ

 • STOU-LiveChat


 • สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ