• สงกรานต์ มสธ.
 • stoubook ขัดข้อง
 • โครงการสัมฤทธิบัตร
 • #
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 • STOU CallCenter
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • STOU-EPT (E-Testing)

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักบรรณสารสนเทศ

 • STOU-LiveChat

 • ข่าวบริการนักศึกษา

  สัมมนาทางวิชาการ

  อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ