• โครงการสัมฤทธิบัตร
  • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา


รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • เลือกแผนการศึกษารวมข้อมูลการสอบออนไลน์


ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ


ข่าวทั่วไป
มสธ.ร่วมมือกับอำเภอปากเกร็ด นำเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ร่วมพัฒนาท้องที่


ข่าวกิจกรรม
มสธ.กระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือกับ UNESCO


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”