การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี


รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (รักษาการ)
อาจารย์ วนัส ปิยะกุลชัยเดช (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (รักษาการ)