การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี


รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (รักษาการ)
อาจารย์ วนัส ปิยะกุลชัยเดช (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ (รักษาการ)
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ เอกพล กาละดี(รักษาการ)