การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี

02-504-7011

E-mail: manit.jum@stou.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้

02-504-7015

Email: narathip.sri@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

02-504-7018

E-mail: phanompatt.smi@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์

02-504-7017

E-mail: gan.cha@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

E-mail: thanasak.sai@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

02-504-7013

E-mail: kittipong.kea@stou.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

02-504-7024

E-mail: theradej.man@stou.ac.th


 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศนันท์ อุปรมัย
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล จตุพร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี