การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7001
Email: pranee.sun@stou.ac.thรองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7002
Email: somporn.put@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7009
Email: theppasak.boo@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7003
Email: kittipong.kea@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7004
Email: taweewat.wat@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7007
Email: smaksmorn.pha@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7902
Email: theradej.man@stou.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
อาจารย์ศตวรรษ ด้วงแป้น
อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม
อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา