การบริหาร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัลรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • รองศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • อาจารย์ ดร.นฤบดี วรรธนาคม
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี