การบริหาร

สภาวิชาการ

 

ประธานสภาวิชาการ
ศาสตราจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์


คณะผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
  รักษาการแทนอธิการบดี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
  รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล
  และทรัพยากรบุคคล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีรามา
  ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
  รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
  รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
  รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยอธิการบดี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วิศนันท์ อุปรมัย
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล จตุพร
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • อาจารย์ ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 • อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา
  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี