การบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง


ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า


ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา


ดร.ศิริ การเจริญดี

นายเขมทัตต์ พลเดช

ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต


- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(เพิ่มเติม 3 ราย)


กรรมการโดยตำแหน่ง

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
รักษาการในตำแหน่ง

 

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย