การบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(เพิ่มเติม 3 ราย)


กรรมการโดยตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

 

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย