การบริหาร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ชุดที่ 17

(ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563)

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563


กรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม

 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

 

รักษาการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
ประธานกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย