การบริหาร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ชุดที่ 17

(ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563)

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563


กรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

 

รักษาการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
ประธานกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย