Skip Navigation Links
  ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนการศึกษารายชุดวิชาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562
กำหนดการออกหน่วยให้บริการการศึกษา
 
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam) 
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์STOU-EPT (E-Testing) 
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ
ตารางการใช้ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 
แผนที่การเดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป [วิทยาศาสตร์][เทคโนโลยี ][การเมือง][บันเทิง]

 
  Facebook |STOU Channel
 
   
  Links
 
     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรีหมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150
 โทรศัพท์ 0-3938-9430-3 โทรสาร 0-3938-9434 โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต(VOIP) 8760-8762