เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 
 
รายการ
  ความเป็นมาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2563
  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม(ลักษณะให้เปล่า)
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย อัตราค่าบริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่ปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
   
     

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : sspd.stou@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2504 7712 และ 26
โทรสาร 0 2503 3379