ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ฟอร์มออนไลน์ และเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้อง
 
 
ชื่อแบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มคำขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณเงินรายได้ (รด.บส.1)
 2. แบบฟอร์มสัญญารับทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณเงินรายได้ (รด.บส.2)
-
 3. แบบฟอร์มการยืม / เบิกจ่ายงบประมาณ
      3.1 ตัวอย่างการยืมเงินงวดที่ 1
-
      3.2 ตัวอย่างการยืมเงินงวดที่ 2
-
 
      3.3 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (รด.บส. 4)
-
 
      3.4 แบบฟอร์มยืมเงิน (รด.บส. 6) ตัวอย่าง
-
 
 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 
      4.1 บันทึกรายงานความก้าวหน้า
-
 
      4.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
-
 
 5. คำชี้แจงการยืมเงินที่เกี่ยวข้องโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
-
 
 
 
 
   
     

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : sspd.stou@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2504 7712 และ 26
โทรสาร 0 2503 3379