การดำเนินงานโครงการ
 
 
รายการ
  Flowchart แผนภาพขั้นตอนการทำงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
  Flowchart แผนภาพขั้นตอนการทำงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(1Dr 1ตำบล)
  แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (1Dr. 1ตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ฐานข้อมูลโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเล่มโครงการ
 
 
   
     

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : sspd.stou@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2504 7712 และ 26
โทรสาร 0 2503 3379