ฐานข้อมูลโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเล่มโครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ส่งคำขอพิจารณาโครงการจำนวน 51 โครงการ อนุมัติดำเนินการจำนวน 22 โครงการ(คลิก..ดู) ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งเล่ม 10 โครงการ ดังนี้

โครงการ “การฝึกอบรม(Train the Trainers)เรื่อง การเสริมทักษะใหม่ (Upskill) เพื่อพัฒนาอาชีพ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (1-2564)
โครงการ “แหล่งเรียนรู้เกษตรในเมืองตามศาสตร์พระราชา”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(6-2564)
โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านพันธุ์พืชและธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (7-2564)
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(8-2564)
โครงการ “การอบรมบาลีออนไลน์เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(9-2564)
โครงการ “การยกระดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแบบบูรณาการ ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(10-2564)
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Teacher Thailand 2021”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
(12-2564)
โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนกับมุม มสธ.จังหวัดนนทบุรี “นนทบุรี : ท้องถิ่นของเรา”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ สำนักบรรณสารสนเทศ
(13-2564)
โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกิติมา คำวิจารณ์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนครนายก
(14-2564)
โครงการ “ธุงอีสานกับสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
(15-2564)

   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : sspd.stou@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2504 7712 และ 26
โทรสาร 0 2503 3379