การสอบ การประเมินผลการศึกษา
และการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา / ผู้เรียน (Walk – in Exam)

การสอบและการประเมินผล

          เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
จะตอบรับการเป็นผู้เรียนพร้อมส่งเอกสารการสอนไปให้ สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนจำนวน 1 บัตรจะจัดส่ง
ให้ผู้เรียนก่อนวันสอบ 10 วัน เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัวผู้เรียนในวันสอบโดยแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
          ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบศูนย์
บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนประจำจังหวัดทุกจังหวัด) สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัด
สนามสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เรียนที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หรือตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่ http://www.stou.ac.th เลือกโครงการ
สัมฤทธิบัตร เลือกกำหนดการสอบ ก่อนการสอบประมาณ 10 วัน

ข้อควรระวังในการเข้าสอบ
          กรณีผู้เรียนมี 2 สถานภาพ คือ เป็นทั้งนักศึกษา มสธ. เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร การฝนรหัส
ประจำตัวในกระดาษคำตอบ ดังนี้
          1. การฝนรหัสต้องใช้ดินสอดำ 2B เท่านั้น
          2. ชุดวิชาใดที่เข้าสอบในสถานภาพนักศึกษา มสธ. ต้องฝนรหัสตามบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.
          3. ชุดวิชาใดที่เข้าสอบในสถานภาพผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องฝนรหัสตามบัตรประจำตัว
ผู้เรียนโครงการฯ
          4. ไม่ฝนรหัสหรือฝนรหัสผิด จะมีผลต่อการตรวจข้อสอบ

          ผู้เรียนที่สอบไล่ได้ตามมาตรฐานการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  จะมีสิทธิได้รับใบ “สัมฤทธิบัตร” รับรองความรู้ในชุดวิชาและรายวิชานั้นๆการประเมินผลการศึกษา

ช่วงคะแนน
ลำดับขั้น
ความหมายผลการสอบ
ชุดวิชา
ร้อยละ 76 ขึ้นไป
H
สอบได้เกียรตินิยม (Honour)
ร้อยละ 60 – 75
S
สอบผ่าน (Satisfactory)
ตํ่ากว่าร้อยละ 60
U
สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory)

การแจ้งผลการสอบ
          มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร เลือกกำหนดการสอบ หรือ
www.stou.ac.th เลือกหลักสูตรปริญญาตรี เลือกตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา เลือกประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา และทางไปรษณีย์หลังจากวันสอบแต่ละครั้ง
ประมาณ 30 วัน


การสอบตามความพร้อมของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มีการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบสอบที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน
ที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องรอสอบประจำรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตร รูปแบบการสอบนี้เรียกว่า การสอบตามความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Walk-in Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นมา
          ผู้เรียนที่เข้าสอบ Walk-in Exam จะสอบก่อนสอบไล่ประมาณ 1 เดือน โดยจะทราบผลการสอบของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ(กรณีชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัย
รวมกับอัตนัย จะทราบผลสอบภายใน 15 วัน) ผู้เรียนที่สอบผ่านในระบบWalk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบของโครงการสัมฤทธิบัตรอีก แต่หากสอบไม่ผ่านในระบบ
Walk-in Exam สามารถเข้าสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตรได้ปกติ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในระบบทางไกล

   ชุดวิชาที่เปิดสอบ 53 ชุดวิชา ดังนี้

10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
12306 วรรณคดีไทย
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54109 การยศาสตร์
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎี)
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม

54115 กฎหมายและมาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71202 โภชนาการมนุษย์
71411 อาหารและโภชนบำบัด
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
81310 ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
90201 การจัดการฟาร์ม
90305 การผลิตสัตว์
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

           ทั้งนี้ ในการสอบ Walk-in Exam ของชุดวิชาดังกล่าวจะสอบพร้อมกับการสอบไล่ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคการศึกษานั้น แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้ 1 คาบ
ซึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรในปี 2562 จะตรงกับรุ่นที่ 106 รหัสรุ่น 613 และรุ่นที่ 108 รหัสรุ่น 621 เท่านั้น ที่สมัครสอบตามระบบ Walk-in Exam


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
          เป็นนักศึกษาและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในรุ่นที่ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเข้าสอบ ซึ่งสอบพร้อมกับ
การสอบไล่ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคการศึกษานั้น แต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้ 1 คาบ

วิธีการสมัครสอบ
          กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ. แล้ว คลิกที่เมนู สมัครสอบตามความ
พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk – in Exam) ค่าธรรมเนียมสอบ ชุดวิชาละ 300 บาท ชำระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการสมัคร/การสอบ Walk – in – Exam
รุ่นที่/
ภาคการศึกษา
รหัสรุ่น
ลงทะเบียนเข้าสอบ
การสอบ
106
(ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
613
กลางเดือนเมษายน ถึง กลางเดือนพฤษภาคม 2562
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน ปี 2562
108
(ภาคการศึกษาที่ 1/2562)
621
กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน 2562
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม ปี 2562

          สอบวันละ 2 คาบ คาบแรกเวลา 09.00 – 12.00 น. คาบที่สองเวลา 13.30 – 16.30 น.และอาจเพิ่มคาบเวลา 17.30 – 20.30 น. ตามความเหมาะสม (ดูได้จากตาราง
สอบของการสอบแต่ละครั้ง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 – 8 ชั้น M และห้องปฎิบัติการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครนายก
เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา

สมัครเข้าสอบรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ htt://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

  ....คลิ๊กที่นี่