ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนพฤศจิกายน  2560

 การปรับรื้อระบบ
          โดย... รศ. ธนะชัย ยมจินดา วิทยากร
                  รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต วิทยากร
                  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการและ
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือตุลาคม  2560

ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 มนต์เสน่ห์ของเสียงแคนดอกคูน
          โดย...คุณพ่อบุญมาก แสงสีเรือง วิทยากร
                 หมอแคน ตำบลสารถี จังหวัดขอนแก่น


 สีโทนไทยเสน่ห์จากภูมิปัญญาไทย
          โดย...อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี วิทยากร
                 อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
                 คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร


 หญ้าเขียวขจีสวยที่สุดของทุ่งแสลงหลวง
          โดย...คุณอุษณีย์ โฉมฉายแสง วิทยากร และ
                 คุณธัชชัย โพธิ์นาค วิทยากร
                 นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษาชำนาญการ
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 เอื้องบุษราคัมน้ำหนาว
          โดย...ว่าที่ร้อยโท อุทัย ชาญสุข วิทยากร
                 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
                 อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์บทความออกเผยแพร่ เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 5เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนกันยายน 2560 จำนวน 3 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 4 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนเมษายน 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนมกราคม 2560 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนธันวาคม 2559 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 5 เรื่อง
บทความออกเผยแพร่ เดือนตุลาคม 2559 จำนวน 8 เรื่อง

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1581 คน