หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.


ตรวจสอบใบสมัครระดับปริญญาเอกเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2560
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครรอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกาศรับสมัคร(รอบที่ 2)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ขยายเวลาการรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2560
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกาศรับสมัคร(รอบที่ 1)

หลักสูตร

สาขาวิชา

แขนงวิชา

อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตร์
สารสนเทศศาสตร
65,000 บาท
5,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
-
65,000 บาท
5,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตร
65,000 บาท
5,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร
65,000 บาท
5,000 บาท

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

-

105,000 บาท

5,000 บาท

รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์

-

65,000 บาท

5,000 บาท


ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์            (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว) สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน


สามารถส่งใบสมัครที่
        1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
        2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
        3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)

การคัดเลือกเข้าศึกษา
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์
            รอบที่1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 / รอบที่ 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์และทาง SMS
        2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล
             ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี รอบที่1 ในระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 /รอบที่2 ในระหว่างวันที่ 17 -21 กรกฎาคม 2560
            โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป


การแจ้งผลการคัดเลือก
        - จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
        - SMS
        - ตรวจสอบทางเว็บไซต์
        ทั้งนี้ผลการคัดเลือกจะประกาศ รอบที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 /รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify site analytics