หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับ ป.เอก
ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครระหว่าง 15 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2562


ประกาศรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประกาศคุณสมบัตินิเทศศาสตร์ แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตร

 

สาขาวิชา

 

แขนงวิชา/วิชาเอก

 

อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

การจัดการธุรกิจและการบริการ-

105,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

65,000 บาท

5,000 บาท

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร -

65,000 บาท

5,000 บาท

รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์

-

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา

65,000 บาท

5,000 บาท


ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์            (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2562- 15 พฤษภาคม 2562
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน


สามารถส่งใบสมัครที่
        1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
        2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
        3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)

การคัดเลือกเข้าศึกษา
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์
            จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
        2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล
             ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
            โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป


การแจ้งผลการคัดเลือก
        - จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
        - SMS
        - ตรวจสอบทางเว็บไซต์
      

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

 

 

 

 

 

 

 

shopify site analytics