|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
line decor
line decor

 

 

 

 

 

   


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2564


ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร
. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

.สาขาวิชานิเทศศาสตร์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)

.สาขาวิชารัฐศาสตร์
- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา  ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอก

อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร ติอต่อ 02 504 8181 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจและการบริการ ติดต่อ 02 504 8181 105,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ติดต่อ 092 995 5462 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ติดต่อ 065 236 9352 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การวัดประเมินผลการศึกษา ติดต่อ 087 822 8384
ติดต่อ รศ.ดร.นลินี ณ นคร 0814502391
65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ ติดต่อ 02 504 8356 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ติดต่อ ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณี 0853310794 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ติดต่อ 02 504 8353
65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ ติดต่อ 089 716 4864 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา ติดต่อ 081 932 8711 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดต่อ 02 504 8158 65,000 บาท 5,000 บาท รายละเอียดหลักสูตร


ขั้นตอนการสมัคร


1. ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **Downloadใบสมัคร
2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว)
สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สามารถส่งใบสมัครที่
        1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
        2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
        3. ส่งทางไปรษณีย์ที

การคัดเลือกเข้าศึกษา
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์
            จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
        2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล
             ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
            โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป


การแจ้งผลการคัดเลือก
        - จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
        - SMS
        - ตรวจสอบทางเว็บไซต์
      

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ