หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับ ป.เอก
ปีการศึกษา 2562
ขยายรับสมัครระหว่าง 15 มกราคม - 15 สิงหาคม 2562


สำหรับผู้ที่สมัครมาแล้วและมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พ.ค. 2562
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อ ทั้งนี้แต่ละสาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประกาศคุณสมบัตินิเทศศาสตร์ แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์

 

หลักสูตรที่ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อสอบถามโทร  085 331 0794 (อาจารย์ประธานหลักสูตร) 
หรือ  02 504 8400 (เลขาหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ติดต่อสอบถามโทร. 025048400 ,0812554111 รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ติดต่อสอบถามโทร.025048182
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ติดต่อสอบถามโทร.025048182

 

 

หลักสูตรต่อไปนี้ปิดรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย.2562) ติดต่อสอบถามโทร. 025048503
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ติดต่อสอบถามโทร.025048363
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ติดต่อสอบถามโทร.025048358
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ติดต่อสอบถามโทร.025048142
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ติดต่อสอบถามโทร. 025048142ค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตร

 

สาขาวิชา

 

แขนงวิชา/วิชาเอก

 

อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

การจัดการธุรกิจและการบริการ-

105,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

65,000 บาท

5,000 บาท

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร -

65,000 บาท

5,000 บาท

รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์

-

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

65,000 บาท

5,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา

65,000 บาท

5,000 บาท


ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์            (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สามารถส่งใบสมัครที่
        1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
        2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
        3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)

การคัดเลือกเข้าศึกษา
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์
            จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
        2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล
             ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
            โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป


การแจ้งผลการคัดเลือก
        - จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
        - SMS
        - ตรวจสอบทางเว็บไซต์
      

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

 

 

 

 

 

 

 

shopify site analytics