หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัครระดับปริญญาเอกสาขาที่เปิดรับสมัคร (สาขาวิชาที่ขยายเวลาการรับสมัคร อาจมีการเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกออกไปจากเดิม)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 ) (สมัครได้ถึง 31 กรกฏาคม 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 ) (สมัครได้ถึง 31 กรกฏาคม 2559)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2559)
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร์ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 ) (สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2559)
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ( แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )(สมัครได้ถึง 22 กรกฏาคม 2559)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1)

(สมัครได้ถึง 31 กรกฏาคม 2559)


   


   


      


   
     
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกาศการรับสมัคร ใบสมัครส่วนที่ 1 (ออนไลน์) ใบสมัครส่วนที่ 2
 
 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

กรอกใบสมัครออนไลน์ (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
**Download(ใบสมัครส่วนที่ 1 กรณีกรอกออนไลน์ไม่ไดให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ


การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 3,000 บาท โดยชำระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรมแกรมทำการชำระเงินค่าสมัคร 607 ไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
----------------------------------------------------
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (สมัครเรียนระดับปริญญาเอก)

ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Keyonline ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 - 17 มิถุนายน 2559
2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวันที่ประทับตราส่งเอกสาร (ทางไปรษณีย์)
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มสธ.One Stop Service:ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (ตึกหน้าเสาธง) หรือนำส่งผ่านศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรละ 3,000 บาท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์ .ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทางเว็บ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS
2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2559 โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป
การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทาง www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS

 

shopify site analytics