หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
( 1 เมษายน 2557 - 15 พฤษภาคม 2557)
สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(ขยายการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ 25 กรกฏาคม 2557

   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ขยายการรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557)    

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ขยายการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิุนายน 2557)
- วิชาเอกหลักสูตรและการสอน สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2614/1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
- วิชาเอกการประเมินการศึกษา สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2614/1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
- วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- วิชาเอกการศึกษาทางไกล
- วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
- แขนงวิชาบริหารการศึกษา สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 2614/1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.

สำหรับผู้สมัครที่สมัครในรอบที่ 2 (ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21-25 กรกฏาคม 2557

   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
-แขนงวิชาบริหารธุรกิจ

   
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
   
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ขยายการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)    
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกาศการรับสมัคร ใบสมัครส่วนที่ 1 (ออนไลน์) ใบสมัครส่วนที่ 2
แบบฟอร์มชำระค่าสมัครเรียน
 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระค่าสมัครเรียน)
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ


ดาวน์โหลดใบสมัคร
(กรณีนักศึกษาไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 3,000 บาท โดยชำระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรมแกรมทำการชำระเงินค่าสมัคร 607 ไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
----------------------------------------------------
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (สมัครเรียนระดับปริญญาเอก)

ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2557

2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวันที่ประทับตราส่งเอกสาร (ทางไปรษณีย์)
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา อาคารบริการ 1 ชั้น 1
(One Stop Service : ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร)

4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรละ 3,000 บาทการคัดเลือกเข้าศึกษา
1. คัดเลือกจากใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -15 พฤษภาคม 2557
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์ ทางเว็บ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา)
3. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2557 โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทาง www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา)
  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : ให้บริการทุกวัน  08.30 - 22.00 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 17-Jun-2014 10:51 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง