หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.
ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครช่วงเดือน 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558


ขยายเวลาการรับสมัคร เฉพาะสาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกบริหารธุรกิจ ถึง 31 กรกฏาคม 2558

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ถึง 31 กรกฏาคม 2558

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถึง 31 กรกฏาคม 2558การเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม กรอบเวลาการรับสมัครเดิม กรอบเวลาใหม่
กำหนดปิดรับสมัคร ถึง 15 พฤษภาคม 2558 ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2558 15 กรกฎาคม 2558
วันสอบสัมภาษณ์ 16-25 มิถุนายน 2558 20-28 กรกฎาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
อย่างเป็นทางการ

30 มิถุนายน  2558 4 สิงหาคม 2558
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งผลการคัดเลือก
ระดับปริญญาเอกที่จัดส่งให้นักศึกษา
ทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์
สิ้นสุดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ของแต่ละสาขาวิชาในระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2558
กำหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม
่ระดับปริญญาเอก
เดือนสิงหาคม 2558 เดือนสิงหาคม 2558
หมายเหตุ  กรอบเวลาใหม่ตามตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละสาขาวิชาเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้กำหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลความก้าวหน้าบนหน้าเว็บไซต์ www.sto.u.ac.th> บัณฑิตศึกษา>รับสมัคร>ปริญญาเอก
อย่างต่อเนื่อง

 

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
ปิดรับสมัคร

   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- วิชาเอกหลักสูตรและการสอน (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
- วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
- วิชาเอกการศึกษาทางไกล (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
- วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )

   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร์ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
   
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ( แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 2.1 )
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (แบบที่ใช้ศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1)
   
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกาศการรับสมัคร ใบสมัครส่วนที่ 1 (ออนไลน์) ใบสมัครส่วนที่ 2
 
 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

กรอกใบสมัครออนไลน์ (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)
**Download(ผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน)
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 3000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ


การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 3,000 บาท โดยชำระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรมแกรมทำการชำระเงินค่าสมัคร 607 ไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
----------------------------------------------------
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (สมัครเรียนระดับปริญญาเอก)

ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการสมัคร
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Keyonline ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558
2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวันที่ประทับตราส่งเอกสาร (ทางไปรษณีย์)
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึงวันที่15 พฤษภาคม 2558 ที่อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มสธ.One Stop Service:ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (ตึกหน้าเสาธง) หรือนำส่งผ่านศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรละ 3,000 บาท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์ .ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทางเว็บ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS
2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2558 โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป
การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 30มิถุนายน 2558 ทาง www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS

 

shopify site analytics