Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
click for free hit counter
    ข่าวย้อนหลัง
  บุคลากรสำนักบริการการศึกษาไปสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยแม้โจ้ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษาทางไกล ระบบประกันคุณภาพ และศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  สำนักบริการการศึกษาสัมนาเรื่องแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม  8228 อาคารบริภัณฑ์
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2552
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
  สัมนาชมรมนักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 5-7 มิถุนายน 2552
  โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ให้กับบุคลากรสำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2552