Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
click for free hit counter
    คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักบริการการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ที่ปรึกษา

โทร 02-504-7601

นายซัน อันนันหนับ

ที่ปรึกษา

โทร 02-504-7602

นางบุญเกื้อ แทนวันชัย

ที่ปรึกษา

โทร 02-504-7605

นางสาวรุจี อมฤตย์

ประธานกรรมการ

โทร 02-504-7613-6

ดร.วงศกร เจียมเผ่า

กรรมการ

โทร.0-2504-7613-6

นางรมิตา อั๋นวงษ์

กรรมการ

โทร 02-504-7633

นางสายพิณ ช่วงโชติ

กรรมการ

โทร 02-504-7608

นางอรนุช ชูสกุล

กรรมการ

โทร 02-504-7612-3

นางสุกัญยา ทอนใจ

กรรมการ

โทร 02-504-7627

นางอารีรัตน์ อยู่ยอด

กรรมการ

โทร 02-504-7627

นางสมพร รัตนมณี

กรรมการและเลขานุการ

โทร 02-504-7612-3

นางอาภรณ์ ศิริมงคล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โทร 02-504-7627