Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
click for free hit counter
    องค์ความรู้กับ สบศ.

สรุปสาระความรู้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2558

สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง การสร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาสมรรถนะเพื่อพัฒนางานบริการการศึกษา ของสำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557

สรุปสาระสำคัญการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile) ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557

สรุปสาระความรู้จากการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ โครงการสร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนางานบริการการศึกษา
โดยบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปสาระความรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การสร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาสมรรถนะเพื่อพัฒนางานบริการการศึกษา
วันที่ 11 มีนาคม 2557

คู่มือการสร้างบล็อก

สรุปสาระสำคัญการจัดการความรู้เรื่อง การทำสื่อ Social Network เพื่องานการบริการการศึกษา

ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยยูนาน

VDO , CD

โลกของอาชีพ

การประกันคุณภาพกับกิจกรรมชมรมนักศึกษา

การพัฒนาสู่องค์กรพอเพียง

บริการวิชาการ

องค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการ

ข้อมูลของศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

สาระความรู้จากการจัดโครงการศึกษาดูงาน ด้านการจัดบริการการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2554

update 25/11/2558