Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
    ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ สำนักบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 “แนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยวิธีการจัดการเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Google Apps”

แหล่งความรู้จากภายนอก

การจัดการความรู้ สำนักบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร

สรุปสาระความรู้การจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559 เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล สำนักบริการการศึกษา

สรุปสาระความรู้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2558

สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง การสร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาสมรรถนะเพื่อพัฒนางานบริการ การศึกษา ของสำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557

สรุปสาระสำคัญการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile) ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557
สรุปสาระสำคัญเรื่องระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซด์ด้วย CMS 25 ธันวาคม 2555
สรุปสาระการประชุม เรื่องการใช้เทคโนโลยี Web 2.0 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 21 พฤศจิกายน 2555
สาระความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน  22 สิงหาคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน  25 สิงหาคม 2554
สำนักบริการการศึกษาเข้าร่วมประชุมการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษากับบริษัท Soft Squre ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมซันบีม พัทยา จ.ชลบุรี
ผอ.สำนักบริการการศึกษาเดินทางไปสัมนา ณ เมือง อิสตัสบูล สาธารณรัฐ ตุรกี ในวันที่ 13-19 มิถุนายน 2553

คณะกรรมการ KM สบศ. ไปร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารบริหารส่วนต่อเติมชั้น 6

     ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ของสบศ. ด้านการจัดทำเว็บไซต์ วันที่ 18 มิ.ย. 2553
คณะกรรมการจัดการความรู้ สบศ. ไปศึกษาดูงานร่วมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในวันที่ 25 ก.พ. 2553 ที่กองแผนงาน และคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ KM สบศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะกรรมการ KM เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 15 - 16 กันยายน 2553 ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2553 ผอ.สำนักบริการการศึกษาเดินทางไปสัมนา ณ เมือง อิสตัสบูล สาธารณรัฐ ตุรกี ในวันที่ 13-19 มิถุนายน 2553