Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
click for free hit counter
    วิสัยทัศน์
     มุ่งมั่นให้บริการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพ

 

    พันธกิจ

     1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ 
     2. บริการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
     3. บริการสื่อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง