Main Menu
หน้าแรก
ประวัติสำนัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการการศึกษา
โครงสร้างสำนักบริการการศึกษา
หน่วยงานในสำนักบริการการศึกษา
กิจกรรม 9 ห่วง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
SAR สำนักบริการการศึกษาที่ผ่านมา
SAR สำนักบริการการศึกษา 2551 -2553
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2551
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :

     คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
ประธาน
  รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
รองประธาน
  เลขานุการสำนักบริการการศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค
กรรมการ
  หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กรรมการ
  หัวหน้างานบริการการศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้างานบริการการศึกษาประจำท้องถิ่น
กรรมการ
  หัวหน้างานจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้างานไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้างานบริหารและพัฒนา
กรรมการ
  หัวหน้างานอำนวยการ
กรรมการ
  นางสาวชนิดาภา ยั่งยืน
กรรมการ
  นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ
  นางสาวรุจี อมฤตย์
กรรมการ
  นางนฤนาถ เต็มเปี่ยม
กรรมการ
  นางสาวอารีย์ อยู่โปร่ง
กรรมการ
  นางสาวเพ็ญทิพย์ เตียวสุวรรณ
กรรมการ
  นายวิรัตน์ เย็นประเสริฐ
กรรมการ
  นางเพ็ญวิภา ทองชูแสง
กรรมการ
  นางสาวทิตยา วิจิตรวิริยะกุล
กรรมการ
  นางสาวเฉลี่ย อุปภา
กรรมการ
  นายปวริศ ปิยสมพันธ์
กรรมการ
  นางอรนุช ชูสกุล
กรรมการ
  นางสุมาลี สะมะทอง
กรรมการ
  นางเนตร์ชนก ไตรญาณสม
กรรมการ
  นางนภัสวรรณ เพชรคอน
กรรมการ
  นายประภาส ไวยโภคา
กรรมการ
  นางสาวลำเจียก โนรีวงค์
กรรมการ
  นางอารีรัตน์ อยู่ยอด
กรรมการ
  นางสาวอรนุช กันสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
  นางจริยา สุวรรณปราโมทย์
กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวบุสบง วงค์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวบงกชวรรณ ขาวแท้
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักบริการการศึกษา
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักบริการการศึกษา
3. เป็นผู้ตรวจประเมินภายในระหว่างหน่วยงานภายในสำนักบริการการศึกษา