Main Menu
หน้าแรก
ประวัติสำนัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการการศึกษา
โครงสร้างสำนักบริการการศึกษา
หน่วยงานในสำนักบริการการศึกษา
กิจกรรม 9 ห่วง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
SAR สำนักบริการการศึกษาที่ผ่านมา
SAR สำนักบริการการศึกษา 2551 -2553
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2551
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :

  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก

  ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
  รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา
กรรมการ
  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค
กรรมการ
  หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 เลขานุการสำนักบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ