Main Menu
หน้าแรก
ประวัติสำนัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการการศึกษา
โครงสร้างสำนักบริการการศึกษา
หน่วยงานในสำนักบริการการศึกษา
กิจกรรม 9 ห่วง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สบศ.
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
SAR สำนักบริการการศึกษาที่ผ่านมา
SAR สำนักบริการการศึกษา 2551 -2553
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2551
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :

      วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นให้บริการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพ

     
พันธกิจ
                             1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ
                             2. บริการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
                             3. บริการสื่อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ
                             4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง