Page 3 - ebook
P. 3

สารบัญ

        ปณิธาน                                            ๑


        สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี                                 ๒

        ถ้อยแถลงจากกองบรรณาธิการ                                   ๓

        แม่ฟ้าแลดิน                                          ๔


        โครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี   ๕-๙


        แนะน าการใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               ๑๐

        ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช             ๑๑-๑๓

        ศิษย์เก่าดีเด่น                                        ๑๔-๑๖


        ทุนการศึกษากับการให้โอกาส                                   ๑๗-๑๘

        แบบฟอร์มแสดงความจ านงบริจาคเงินทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            ๑๙


        แนะน าหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                     ๒๐-๒๑

        จดหมายข่าวจากสาขาวิชา                                     ๒๒-๒๔


        หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้สนใจทั่วไป                              ๒๕

        แนะน าสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    ๒๖-๒๗


        แบบส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐                       ๒๘-๒๙

        การติดต่อกับมหาวิทยาลัย                                    ๓๐-๓๕


        บรรณาธิการ                                          ๓๖
   1   2   3   4   5   6   7   8