Page 6 - ebook
P. 6

-๓-

                         ถ้อยแถลงจากกองบรรณาธิการ

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของประเทศที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

     การศึกษาทางไกลตามปรัชญาและปณิธานการศึกษาตลอดชีวิตและนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันผ่านมา ๓๙ ปี ดั่งปณิธาน

     ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป

     เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาเพื่อสนองความต้องการ

     ของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ

     วิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ดังนั้น เพื่อเชื่อมโยงสายใยระหว่างศิษย์เก่า

     และสถาบันมหาวิทยาลัย และหลอมรวมชาวเขียวทองเป็นหนึ่งเดียวกัน มสธ. จึงได้จัดทำ “สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า มสธ.” นี้

     ขึ้นมา


     วัตถุประสงค์ของสารสัมพันธ์ศิษย์เก่ามสธ.

       ๑. เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยถึงศิษย์เก่า
       ๒. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าให้มากขึ้น

       ๓. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง

       ๔. เพื่อประสานศิษย์เก่าในการช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11