Page 5 - ebook
P. 5

-๒-                       สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี

         ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

     ในปี ๒๕๖๐นี้ การสำเร็จการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของบัณฑิตและครอบครัว เป็นเครื่องหมายแห่งความมานะ

     พยายาม อันนำมาซึ่งความสำเร็จและได้รับปริญญาถือว่าบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะนำไปประกอบ

     วิชาชีพ ตามสาขาที่ได้ศึกษามา แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนั้น

     บัณฑิตจะต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต มีวิจารณญาณที่มั่นคงใน

     การดำเนินงานด้วยความมีเหตุผลอันถูกต้อง มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

     เคร่งครัด ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเมื่อมีโอกาส ความสำเร็จในเรื่องอื่นๆ ล้วนต้องใช้คุณลักษณะ
     ดังกล่าว เป็นเบื้องต้นเช่นเดียวกัน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุก

     คนจะใช้ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในด้านการงาน และการครองชีวิต เป็นประโยชน์

     ต่อประเทศชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างสมภาคภูมิของผู้เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง


          โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

     พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสิ่งที่บัณฑิตเคารพบูชา โปรดประทานพรให้บัณฑิตประสบความสุขสมหวังและ มีสุขภาพ

     แข็งแรง พลานามัยที่สมบูรณ์ดีตลอดไป


                            (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)

                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                       รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10