Page 8 - ebook
P. 8

-๕-


     โครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี


     ๑. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

         ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของราษฎร ถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหา ความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

     กระหม่อมให้จัดตั้ง โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์และ

     พยาบาลออกทำการตรวจรักษาโรคในท้องถิ่นกันดารในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบัน
     โครงการพระราชดำริด้านการแพทย์ได้ขยายขอบข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง กล่าวคือเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินแปร

     พระราชฐานไปประทับแรมเพื่อเยี่ยมราษฎร และทรงงานโครงการต่างๆ ในต่างจังหวัด จะมีคณะแพทย์ประกอบด้วย

     แพทย์ประจำพระองค์ แพทย์หลวง และแพทย์อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานทำการตรวจรักษาราษฎร หากคนไข้ที่

     ยากจนรายใดจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อในโรงพยาบาล ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นคนไข้ใน

     พระราชานุเคราะห์ด้วย


     ๒. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนิน

     ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศ พบว่าราษฎรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรต้องประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น

     ฝนแล้ง นาล่ม ศัตรูพืชรบกวน ทำให้การประกอบอาชีพไม่ได้ผล อีกทั้งพบว่าราษฎรไทยหลายท้องถิ่นมีฝีมือเป็นเลิศทาง

     หัตถกรรมหลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติชาติสืบไป พระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวิริยะ

     อุตสาหะ และพระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎรวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

     ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตน และเพื่อธำรงรักษาและ

     ฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งกำลังจะเสื่อมสูญ เช่น การทอผ้าไหม มัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา การจัก

     สานย่านลิเภา การทำเครื่องถมเงินและถมทอง เป็นต้น เนื่องจากหัตถกรรมประเภทนี้ต้องใช้ฝีมือ เวลา และความอดทน

     จึงหาผู้ที่สนใจสืบทอดวิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยากยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปา

     ชีพขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๙๑     ๓. โครงการหมอหมู่บ้าน

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชดำริให้

     จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้าน โดยมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ อนามัย

     และอาหารการกิน กล่าวคือ ทรงคัดเลือกชาวบ้านในหมู่บ้านที่พอมีความรู้อย่างน้อยที่สุดคืออ่านออกเขียนได้และสมัครใจ

     จะช่วยเหลือเพื่อน ไปรับการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้

     ยา โภชนาการ อนามัยของแม่และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพและการปฐมพยาบาล เป็นต้น แล้วให้กลับมาเป็นผู้แนะนำ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13