Page 10 - ebook
P. 10

-๗-
     พันธุ์ได้ จากนั้นศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ก็เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า

     โคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์
     ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์เพาะเลี้ยงและ

     ขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น     ๗. โครงการธนาคารข้าว๒๕๒๘

         โครงการจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ เป็นโครงการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับข้าว สำหรับบริโภค

     แก่ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือราชการในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร
     ป่าไม้บริเวณรอบๆ หมู่บ้านของตนเองจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยดำเนินการในรูปแบบของธนาคารข้าว และจัดซื้อข้าวไว้

     สำหรับให้ราษฎรยืมไปบริโภค และส่งคืนข้าวแก่ธนาคารข้าวพระราชทานภายหลัง ภายใต้การบริหารงานของ

     คณะกรรมการที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ้นเอง ให้เป็นผู้ดูแล โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าราษฎรรายใดที่อยู่ในหมู่บ้านและได้รับ

     ความเดือดร้อนก็สามารถยื่นความจำนงขอยืมข้าวจากโครงการนี้ไปบริโภค ซึ่งทำให้ราษฎรมีข้าวสำหรับบริโภคได้ตลอด

     ทั้งปีและมีธนาคารข้าวหลายแห่งที่สามารถสะสมข้าวได้จนเหลือใช้ จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคืนเพื่อพระราชทาน
     ธนาคารอื่นต่อไป     ๘. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชดำริ๒๕๓๓

         เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ทรงห่วงใยว่า

     อนาคตทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลงไปจำนวนมาก อาจรุนแรงถึงขั้นที่สัตว์น้ำบางประเภทอาจสูญพันธุ์ได้มี

     พระราชดำริในการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยให้มีการฟื้นฟูและขายพันธ์ปลาจำนวนมาก เช่น ปลาตะ

     บัด ปลาม้า รวมทั้งจัดตั้งวังปลาในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืด และทำ

     การอบรมราษฎรให้รู้จักการเลี้ยงปลา ตลอดจนแนะนำให้รู้จักปลาชนิดต่างๆ ที่สมควรเลี้ยงในพื้นที่ นอกจากนั้นยังทรงให้

     ตั้งโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามในหลายๆจังหวัด รวมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ชาวประมงในภาคใต้ใน

     การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสและพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่า

     ทะเลอย่างจริงจัง     ๙. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

         โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

     ชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔

     มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทรงห่วงใยเกรงว่าป่าไม้จะถูกทำลายลง เกิดความเสียหายต่อต้นน้ำลำธาร อีกทั้งสัตว์ป่าหา

     ยากอาจสูญพันธ์เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์ จึงพระราชทานพระราชดำริให้อนุรักษ์สภาพป่าไม้และ

     สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้คงสภาพที่สมบูรณ์กลมกลืนกับธรรมชาติ และเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในท้องถิ่น
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15