Page 7 - ebook
P. 7

-๔-
                           แม่ฟ้าแลดิน

         ตลอดระยะเวลาอันยาวนานตราบปัจจุบัน ภาพที่อยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยทุกคนคือ ภาพของ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

     พันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล และถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค เพื่อทรงปฏิบัติพระ

     ราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะทรงนำความผาสุกมาสู่ทวยราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน ประดุจดั่ง

     พ่อและแม่ของแผ่นดิน

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙ เป็นพระธิดาพระองค์

     ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒

     สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินี และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อน

     เดินทางติดตามพระบิดาซึ่งไปปฏิบัติราชการในฐานะอัครราชทูตประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส

         ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์

     สิริกิติ์ กิติยากร โดยมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรด

     เกล้าโปรดกระหม่อม เฉลิมพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และต่อมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

     ราชินี ตามลำดับ ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

     เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระผนวช ต่อมาทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

     เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

         พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

     หลวงในรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ คือทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรงตรากตรำ

     ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรัก

     และห่วงใยราษฎรเสมือนดั่งแม่รักลูกที่จะช่วยอุ้มชูดูแลลูกๆ ที่ยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้ ค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้

     ด้วยตนเอง จึงทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆซึ่งล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนชาว

     ไทยดำรงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืน ได้พระราชทานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้อย่างมากมาย อาทิ โครงการศูนย์

     ศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการธนาคารข้าว ขณะเดียวกันยังทรงเป็นผู้นำริเริ่ม สนับสนุน ฟื้นฟู และสืบทอด

     ศิลปะแขนงต่างๆ ของชาติไทยมิให้เสื่อมสูญ นอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อม

     การอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ยังประโยชน์ต่อ พสกนิกรชาวไทย
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12