www.stou.ac.th
ความเป็นมา

การแบ่งส่วนราชการ

บุคลากร

ผลงาน/โครงการ

ประกันคุณภาพ

KM

แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

การแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการ

งานสารบรรณ

ทำหน้าที่รับส่งหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

พันธกิจ
   รับผิดชอบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร การจำแนกเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญ การรับฝากเก็บเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน ตลอดจนการดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการ

ภารกิจหลัก
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าทั้งภายนอก – ภายใน ของมหาวิทยาลัย
๒. ลงทะเบียนส่งหนังสือภายนอก – ภายใน และจัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๓. ออกเลขที่คำสั่งและหนังสือภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่อธิการบดี รอง อธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลางลงนาม)
๕. เก็บรักษาต้นฉบับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการภายนอก-ภายใน
ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้
๖. จัดทำสำเนาหนังสือเวียนแจ้งภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระบบเอกสาร กระดาษ และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๗. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการวางระบบการจัดทำฐานข้อมูล ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ลงในระบบปฏิบัติการ BRS และระบบการเวียนแจ้งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงใน WEB PAGE ส่งโดย INTRANET
ตามโครงการจัดวางระบบค้นหาเอกสารของมหาวิทยาลัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์
๘. จัดทำหนังสือโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสารบรรณ กองกลาง
และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
๙. จัดเก็บเอกสารราชการของงานสารบรรณที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน และเอกสารที่ยังไม่ครบกำหนดทำลาย
โดยจัดเป็นระบบหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิง
๑๐. เก็บรักษาเอกสารราชการที่ยังไม่ครบอายุการทำลายของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๑๑. ทำลายสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการและทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปีละ ๑ –๒ ครั้ง

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๑. รับหนังสือราชการภายในและภายนอก แล้วจำแนกส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดส่งหนังสือราชการของกองกลางให้หน่วยงานภายในและภายนอก
๓. บริการรับส่งหนังสือราชการภายนอก(กรณีเร่งด่วน) โดยรถจักยานยนต์
๔. บริการค้นหาเอกสารสำคัญและสำเนาคู่ฉบับที่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลางลงนาม
๕. แจ้งเวียนหนังสือราชการในความรับผิดชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. รับฝากเก็บหนังสือราชการที่ยังไม่ถึงเวลาทำลายของทุกหน่วยงาน
๗. ดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการของทุกหน่วยงาน

คลิกอ่านคู่มือ การจำแนกหมวดหมู่เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานการประชุม

ทำหน้าที่จัดประชุมต่างๆ เช่น สภามหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมและประสานงานให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมของ
สภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางให้บริการเครื่องดื่มและห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก
๑. เป็นหน่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. เป็นหน่วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๓. เป็นหน่วยประสานราชการของสภามหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเพื่อมอบโล่สามศร (โล่เกียรติคุณ)
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทุกปี
๕. ให้บริการจองใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องประชุมพิเศษ
๖. จัดหาวัสดุปรุงเครื่องดื่มให้บริการสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๑. ให้บริการการใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องประชุมพิเศษที่งานการประชุมรับผิดชอบ จำนวน ๙ ห้อง
๒. จัดซื้อวัสดุปรุงเครื่องดื่มและให้บริการทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการจัดประชุม
๓. บริการให้ค้นหา ให้ยืม เอกสารประชุมวาระการประชุม รายงานการประชุม ฯลฯ

งานประชาสัมพันธ์

ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
งานประชาสัมพันธ์ มีพันธกิจหลักดังต่อไปนี้
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านสื่อต่าง ๆ (ประชาสัมพันธ์ภายนอก)
๒. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของกองกลางและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย (ประชาสัมพันธ์ภายใน)
๓. สร้างความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน
๔. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
ภารกิจหลัก

๑. รับและโอนสายโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย
๒. รับและส่ง FAX ของราชการ
๓. จัดทำข่าวรายวัน
๔. จัดทำข่าวรายปักษ์
๕. จัดทำข่าว มสธ.
๖. จัดทำข่าว มสธ. ลงหนังสือพิมพ์มติชน
๗. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
๘. จัดทำแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาต่าง ๆ
๙. จัดทำไดอารี่เล็ก ใหญ่ ปฏิทินประจำปี

๑๐. ส่งข่าวสื่อมวลชน
๑๑. จัดทำจดหมายข่าวบัณฑิต
๑๒. จัดทำการ์ดเชิญงานปริญญาบัตร
๑๓. ร่วมงานวันเกิดสื่อมวลชน
๑๔. ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
๑๕. ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
๑๖. บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๑๗. จัดแถลงข่าว

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
งานประชาสัมพันธ์ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน ดังนี้
๑. โอนสายจากโทรศัพท์ภายนอกไปยังบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
๒. บริการส่ง FAX และโทรศัพท์ต่างประเทศ
๓. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น
๔. เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม


หน่วยยานพาหนะ

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านยานพนะใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
การให้บริการยานพาหนะ ในระบบบริหารกลางรวมศูนย์การใช้ไว้ที่หน่วยยานพาหนะ
ภารกิจหลัก

๑. ให้บริการใช้ยานพาหนะในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย
๒. ทำทะเบียนประวัติการใช้-การซ่อม และการบำรุงรักษายานพาหนะ
๓. ทำทะเบียน และบัญชี การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของยานพาหนะ
๔. ขอจดทะเบียนรถยนต์ ขอแผ่นป้ายยกเว้นภาษีรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
๕. บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้
๖. ดำเนินการซ่อมรถยนต์ในเบื้องต้น
๗. จัดทำประกันภัยยานพาหนะทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
๘. ประสานงานกับบริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณียานพาหนะของมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุ
๙. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 
๑. การบริการใช้ในราชการทั่วไป
๒. บริการใช้รถเพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
๓. บริการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อส่งเอกสารในราชการ โดยจัดไว้ประจำที่งานสารบรรณ
๔. จัดบริการรถในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๔.๑ งานสอบ
๔.๒ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๓ การจัดบริการในการอบรมเข้มและประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรี และโท
๔.๔ การจัดบริการรถในงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย
๕. การบริการรถกรณีพิเศษเพื่อส่วนรวมในลักษณะสวัสดิการของข้าราชการในการรับ-ส่ง
เพื่อข้าราชการไปร่วมงานสมรส งานบวช หรืองานศพ เป็นต้น

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตบุคลากร ทรัพย์สินราชการ จัดระเบียบการจราจร ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
ภารกิจหลัก

๑. จัดวางระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. ดูแล จัดระเบียบการจอดรถบริเวณลานจอดรถในพื้นที่มหาวิทยาลัย ๑๘ แห่ง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. วางแผน ควบคุม กำกับดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. ควบคุมดูแล ป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕. ควบคุมการออกบัตรอนุญาต (สติกเกอร์รถยนต์) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๖. จัดให้มีการเปิดเพลงชาติและเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน
๗. ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายกุญแจทุกอาคารของมหาวิทยาลัย
๘. ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดเวรยามรักษาการณ์ของมหาวิทยาลัย ๒๓ นาย
และยามรักษาการณ์ที่จัดจ้างจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจำนวน ๒๓ นาย รวม ๔๖ นาย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
และตามที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๑. การออกบัตรอนุญาตรถยนต์ (สติกเกอร์)
๒. การจ่ายและรับคืนบัตรกำกับยานพาหนะ
๓. การรับฝากและให้เบิกกุญแจ
๔. การดูแลรถยนต์/จักรยานยนต์ บริเวณลานจอดรถต่างๆ
๕. การจัดพื้นที่จอดรถในกิจกรรมพิเศษ
๖. การจัดยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมพิเศษ


หน่วยประสานงาน

ทำหน้าที่ประสานงานต่างๆ ภายในกองกลาง เช่น ประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดพิธีการต่างๆ

พันธกิจ
หน่วยประสานงาน กองกลาง มีหน้าที่ด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับแผนงาน
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ งานบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสาธารณะกุศลทั่วไป ดำเนินการจัดงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
ภารกิจหลัก

๑. รับ – ส่งเอกสารราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ เวียนแจ้งหนังสือเรื่องทั่วไปภายในกองกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
๒. ให้บริการส่วนกลางในงานพิมพ์และถ่ายสำเนาเอกสารของกองกลาง
๓. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของกิจกรรมสารบรรณและธุรการประจำทุกเดือน
๔. จัดทำรายละเอียดคำขอโอนหมวดเงินและขออนุมัติหมวดเงินเพิ่มเติม
๕. ตัดจ่ายและควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
๖. ตรวจสอบและปรับปรุงยอดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จากการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายจริงของกองคลัง
๗. รวบรวมคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ทุกกิจกรรมของกองกลางส่งกองแผนงาน เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
๘. จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ของกองกลาง
๙. เบิก –จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของกองกลาง
๑๐. ส่งซ่อม คืน จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน
๑๑. ควบคุมการลงชื่อปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดทำสถิติวันลาแจ้งกองการเจ้าหน้าที่
๑๒. ขออนุมัติติดตั้ง ยกเลิกหรือโอนโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ
๑๓. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะทั่วไป และการกุศลทั้งหมด
๑๔. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
๑๕. งานเลขานุการที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง
๑๖. ประสานงานการจองห้องประชุมของกองกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๗. จัดงานพิธีการเกี่ยวกับศาสนพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. รับ – ส่งเอกสารราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ เวียนแจ้งหนังสือ
เรื่องทั่วไปภายในกองกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
๒. ขออนุมัติติดตั้ง ยกเลิกหรือโอนโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะทั่วไป และการกุศลทั้งหมด
๔. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
๕. จัดงานพิธีการเกี่ยวกับศาสนพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

 โดย: Jirasak  
โพสต์ วันที่:   28/3/3100   

 

 

 
Last updated : 24-Mar-2014 12:49 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.