www.stou.ac.th
ความเป็นมา

การแบ่งส่วนราชการ

บุคลากร

ผลงาน/โครงการ

ประกันคุณภาพ

KM

แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

ประกันคุณภาพ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา


รายละเอียด
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณภาพ ของกองกลาง


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

คลิกดูข้อมูล ดังนี้


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552

คลิกดูข้อมูล ดังนี้


แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (คลิกอ่านที่นี่)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 (คลิกอ่านที่นี่)

 โดย: tuk  
โพสต์ วันที่:   19/3/3101   

 

 

 
Last updated : 24-Mar-2014 12:49 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.