www.stou.ac.th
ความเป็นมา

การแบ่งส่วนราชการ

บุคลากร

ผลงาน/โครงการ

ประกันคุณภาพ

KM

แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

ผลงาน/โครงการ

โครงการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คลิกดูรายละเอียด
โดย: นายเรืองยศ แสงรุ่งศรี / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายงานผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรสู่งานบริการที่ประทับใจ" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวง ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ของบุคลกรกองกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2551

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค
โดย: งานประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศกองกลาง 9, 17-19 กุมภาพันธ์ 2555
โดย: นางภาวนา สุพัฒนกุล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศกองกลาง 9, 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 จัด ณ ห้อง 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริการที่ประทับใจ
โดย: หน่วยยานพาหนะ
จัดขึ้นสำหรับพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระหว่าง 28- 29 กรกฎาคม 2555 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ระบบการบริหารและการจัดการแบบรวมศูนย์ และการเตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
โดย: นางสุภาวดี ภัทรารักษ์กุล
รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ระบบการบริหารและการจัดการแบบรวมศูนย์ และการเตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-3มี.ค.2556

ผลงาน
รางวัลสุริยศศิธร คลิกดูรายละเอียด
โดย: งานประชาสัมพันธ์
รางวัลสุริยศศิธร เป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจำปี2547

รางวัลเมขลา คลิกดูรายละเอียด
โดย: งานประชาสัมพันธ์
รายการเวลา มสธ. ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้รับรางวัลเมขลา ประจำปี 2547

 โดย: Jirasak  
โพสต์ วันที่:   24/4/3100   

 

 

 
Last updated : 24-Mar-2014 12:49 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.