www.stou.ac.th
ความเป็นมา

การแบ่งส่วนราชการ

บุคลากร

ผลงาน/โครงการ

ประกันคุณภาพ

KM

แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

บุคลากร

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

นายเพิ่ม อินเบ้า

(ผู้อำนวยการกองกลาง)

 

งานสารบรรณ

นางภาวนา สุพัฒนกุล

(หัวหน้างานสารบรรณ)

บุคลากรงานสารบรรณ
ชื่อตำแหน่งคุณวุฒิ
นางภาวนา สุพัฒนกุลหัวหน้างานสารบรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พิเศษ)

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร)

น.ส.ศรีจันทร์ มั่งรัตนะผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
นางสุนันท์ แสงอรุณผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์)
นางตรีสุดา พันธุภัทรเจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
ปวช. (การตลาด)

หน่วยเอกสารราชการ

นางภาวนา สุพัฒนกุล

(หัวหน้าหน่วยเอกสารราชการ)

บุคลากรหน่วยเอกสารราชการ

ชื่อตำแหน่งคุณวุฒิ
นางภาวนา สุพัฒนกุลหัวหน้างานสารบรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร)

น.ส.อารมณ์ เจริญศิลป์เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
ค.บ. (สุขศึกษา)
นายทินกร แสนหาญ(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
นายวัชิราวิชญ์ พิมพ์ประโคน(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

 

งานประชาสัมพันธ์

 

 

นายเพิ่ม อินเบ้า

(ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์)

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่งคุณวุฒิ

 

นายนิติ พานนาค

นักประชาสัมพันธ์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการพิมพ์)
นายกริช โลหะสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์

(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์)
นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

นักประชาสัมพันธ์

(ลูกจ้่างชั่วคราวรายเดือน)

ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1
นายจิระศักดิ์ สุกใสช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานปริญญาตรี (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
นายธีรพล ศรีเป๊ะบัวนายช่างอิเล็กทรอนิกส์
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
นางฉวีวรรณ ทัดทานพนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชีและเลขานุการ)
นางเครือวัลย์ เหมพิจิตรพนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน)
ปริญญาตรี (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
นางจันทร์เพ็ญ เดชพิทักษ์พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณรายได้)
ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)
นางสาววรรณภาพร เมตตาหมู่พนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน)
ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)
นางสาวนันทนา พวงมาลัยพนักงานรับโทรศัพท์
(ลูกจ้างประจำงบประมาณรายได้)
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
นางสาวภาวิณี พร้อมเศรษฐกรพนักงานธุรการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานการประชุม

 

นางอินทิรา จำปากะนันท์

(รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างานการประชุม)

บุคลากรงานการประชุม
ชื่อ
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
นางอินทิรา จำปากะนันท์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานปริญญาตรี รปบ. (บริหารรัฐกิจ)
นางอัมพา แก้วไพจิตต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(การบัญชี)

หน่วยประสานงาน

นายจีรศักดิ์ คุณากรวงศ์

(หัวหน้าหน่วยประสานงาน)

บุคลากรหน่วยประสานงาน
ชื่อ
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
นายจีรศักดิ์ คุณากรวงศ์หัวหน้าหน่วยประสานงาน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นางสุภาวดี ภัทรารักษ์กุลผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานปริญญาตรี
นายสายัณห์ ทุ่งกว้าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานศศ.บ.(วิทยาการจัดการ)

นางมะลิ สุขสุสร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

นายปรินทร์เอก ภคนานา

(หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัย)

บุคลากรศูนย์รักษาความปลอดภัย

ชื่อตำแหน่งคุณวุฒิ
นายปรินทร์เอก ภคนานาหัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยรบ. (การปกครอง)
นางสาวพรรณทิพา เทศยิ้มเจ้าหน้าที่ธุรการปริญญาตรี(วิทยาการจัดการ)
นางสาวสาริยา เกตุจำปาพนักงานธุรการปริญญาตรี(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
นางเกศริน พลับนิลเจ้าหน้าที่ธุรการประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายประยูร วิแสงพนักงานรักษาความปลอดภัยมัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพันธ์ อาจอ่ำพนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๔
นายบวรนันท์ แจ้งจงดีพนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๗
นายบุญโฮม เย็นดีพนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๔
นายทองธรรม เอี่ยมสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๔
นายอุดม เลิศคอนสารพนักงานรักษาความปลอดภัยมัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร สันดร พนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๔
นายมรกต แตงเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัยมัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริ กิจเมฆ พนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๖
นายชลอ ภู่อุ่นพนักงานรักษาความปลอดภัยประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยยานพาหนะ

นายสนธยา ครุฑธา

(หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ)

บุคลากรหน่วยยานพาหนะ
ชื่อตำแหน่งคุณวุฒิ
นายสนธยา ครุฑธาหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
นายศุภชัย ไกรแก้วช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานปริญญาตรี
นายชิงชัย ญาณวีรศักดิ์นายช่างเครื่องยนต์ปริญญาตรี
นายอนุวัฒน์ มาซาหัวหน้าหมวดยานพาหนะมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกวุฒิ พันธุภัทรเจ้าหน้าที่ธุรการปริญญาตรี
นายสมชาย รอดขำพนักงานขับรถยนต์ปริญญาตรี
นายสมบูรณ์ รุ่งเจริญ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๖
นายสำราญ เกสระ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๖
นายสมศักดิ์ รุ่งเจริญ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายสดชื่น มุกดาพนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายภูวรินทร์ บุญญาพุฒิเศรษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายสมลักษณ์ ธรรมไทย พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวัฒน์ รุจิเวทย์ พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจร ระกานอก พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๔
นายสำราญ เทียมจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๔
นายพิเชษฐ์ ชะอุ่มอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ปริญญาตรี
นายสุรัตน์ วิโรจนกุล พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสกล หอมขจร พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ ไผ่พงษ์ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๔
นายกฤษณะ เก่งรักษา พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายมาโนช สินโสภา พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมปอง มีเดช พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายจำลอง ลำดับศรี พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวรินทร์ บุญญาพุฒิเศรษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ปริญญาตรี
นายเสนาะ เสาสุดใจ พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ คุ้มภัย พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพณาวรรณ จันทร์คำพนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรวัฒน์ เปลี่ยนแปลก  พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายวิโรจน์ ทองคำ พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลิศสินธุ์ สาตะมานพนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงศ์ พุทธรักษา พนักงานขับรถยนต์ปริญญาตรี
นายสุวัฒน์ แดนเวียง พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายละเอียด ลือกริช พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๖
นายสมบูรณ์ มีพันธ์ พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว ทองศิลา พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขวัญชัย เกิดพุ่ม พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ชื่นเจริญ พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายสุดชาย รอดอ่วม พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล รอดอ่วม พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายสามารถ อินทร์รองพล พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ พุ่มไสว พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายสมาน ฟุ้งพิมาย พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายสกล อมาตยกุล พนักงานขับรถยนต์ปวช.
นายธนู เสือฟัก พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายสำเริง พันธุ์ไพโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษาปีที่๗
นายสำราญ พันแสง พนักงานขับรถยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัช เย็นอก พนักงานขับรถยนต์ปวช.
 
 

 โดย: Jirasak  
โพสต์ วันที่:   6/10/3101   

 

 

 
Last updated : 24-Mar-2014 12:49 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.