ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5


 ตรวจสอบข้อมูล 
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
*** ข้อมูล UPDATE ณ วันที่ ***


 2. ข้อมูลของนักศึกษา

* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

 2.1 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
 2.2 สถานที่ทำงาน 
 2.3 ผู้ปกครองหรือญาติ 1 
 2.4 ผู้ปกครองหรือญาติ 2