ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = ไม่พึงพอใจ
เหตุผล
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค