ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5

แบบประเมิน


ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบมอบหมายกิจกรรม สาขาวิชา   ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชา  
ระหว่างวันที่  
-
กลุ่มที่  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ระดับความพึงพอใจ
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
   1.1 การได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนรูปแบบมอบหมายกิจกรรม/td>
   1.2 การติดต่อกับ มสธ.ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
   1.3 ได้รับกิจกรรมสำหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะได้ทันเวลา
   1.4 กรณ๊ติดต่อกับสำนักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
   1.5 สภาพของเอกสารกิจกรรมสำหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่สำนักบริการการศึกษาจัดส่งให้นักศึกษา
   1.6 โดยภาพรวมท่านติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดฝึกปฏิบัติฯได้ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
2. กิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแบบเผชิญหน้า 5 4 3 2 1
   2.1 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของรูปแบบการมอบหมายกิจกรรม
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแบบเผชิญหน้า
   2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแบบเผชิญหน้า
   2.4 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น
   2.5 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติฯ ไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้
   2.6 กิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีความชัดเจน
   2.7 ท่านศึกษากิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ (ข้อ 2.6) แล้วมีความเข้าใจ
3. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(1)
(2)
(3)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค