ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5

แบบประเมิน


ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบออนไลน์ สาขาวิชา   ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชา  
ระหว่างวันที่  
-
กลุ่มที่  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ระดับความพึงพอใจ
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
   1.1 การได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนรูปแบบ Online
   1.2 สามารถใช้ Notebook หรือ Smartphone เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงการเรียนแบบ Online ได้สะดวก
   1.3 ความเหมาะสมของวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบ Online เช่น การบรรยายการชมวิดีทัศน์การสาธิต การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น
   1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบ Online
   1.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบ Online
2. ด้านการสอนของอาจารย์/ วิทยากร/ เจ้าหน้าที่ให้บริการ 5 4 3 2 1
   2.1 การบรรยาย และการสอนรูปแบบ Online ของอาจารย์/ วิทยากร
   2.2 การใช้ Application ในการสอน เช่น Microsoft Team , Zoom
   2.3 การเตรียมความพร้อมในการสอนรูปแบบ Online ของอาจารย์/วิทยากร
   2.4 มนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์/ วิทยากร
   2.5 การเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาต่างๆ
   2.6 ความชัดเจนในการตอบคำถามต่างๆ
   2.7 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษา
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 5 4 3 2 1
   3.1 ความเหมาะสมในการเรียนผ่าน Computer Notebookและโทรศัพท์มือถือ
   3.2 การเชื่อมต่อ Internet ในระบบภายในมหาวิทยาลัย
   3.3 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ช่วยสอนมีจำนวนเพียงพอ
   3.4 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อนักศึกษาในการเรียนรูปแบบออนไลน์
4. การหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อผลของการให้บริการ 5 4 3 2 1
   4.1 การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบ Online ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
   4.2 โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาที่เรียนรูปแบบ Online ผ่านระบบ Moodle
2. จุดเด่นของการเรียนแบบ Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(1)
(2)
3. จุดที่ควรปรับปรุง
(1)
(2)
4. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(1)
(2)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค