ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5

แบบประเมิน


การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานให้บริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชา 
ชุดวิชา  
แบบเผชิญหน้า ระหว่างวันที่  
-
กลุ่มที่  

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ (คำถามลักษณะเฉพาะของงานบริการ)
1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการในด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง
2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจเลย

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
รายการ ระดับความคิดเห็น
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 5 4 3 2 1
   1.1 การได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
   1.2 ความชัดเจนของขั้นตอนในการให้บริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา เช่น การลงทะเบียน การชำระเงิน เป็นต้น
   1.3 ความเหมาะสมของวิธีการถ่ายทอด เช่น การบรรยาย การชมวีดิทัศน์ การสาธิต การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น
   1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
   1.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
   1.6 ความชัดเจนของกระบวนการวัดผลและประเมินผล
2. ความพึงพอใจต่อคณาจารย์/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 5 4 3 2 1
   2.1 บุคลิกภาพของคณาจารย์/วิทยากร
   2.2 ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของคณาจารย์/วิทยากร
   2.3 การเตรียมตัวและความตั้งใจในการให้บริการของคณาจารย์/วิทยากร
   2.4 มนุษยสัมพันธ์ของคณาจารย์/วิทยากร
   2.5 การเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาต่างๆ
   2.6 ความชัดเจนในการตอบคำถามต่างๆ
   2.7 การเตรียมตัวและความตั้งใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษา
   2.8 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษาที่ให้บริการ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 5 4 3 2 1
   3.1 ความเหมาะสมของอาคารและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
   3.2 ความเหมาะสมของห้องฝึกปฏิบัติการ/ห้องประชุม
   3.3 ความพึงพอใจของอุปกรณ์/เครื่องมือ
   3.4 ความเหมาะสมของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
   3.5 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 5 4 3 2 1
   4.1 การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาไปประยุกต์ใช้ได้
   4.2 โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
1.2 จุดเด่นของการให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
(1)
(2)
1.3 จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
(1)
(2)
1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
(1)
(2)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค