ภาค ต้น ปีการศึกษา 2560

วิชาเอก บริหารโรงพยาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตะกลิน

รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2585000116 จ่าเอกศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย การจัดการในหน่วยงานบาบัดน้าเสียโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2585000157 นายธนกร กุมารทัต คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2585000272 นางสาวจันทนา ฉิมนุมาศ คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
2585001023 นางสาวศุภรา มะโนวงศ์ คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ และการดาเนินงานวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิด เอ บี และโรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ เอส วี ในห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิชาเอก บริหารสาธารณสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภช รติโอฬาร

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565000953 นางสาวทิฏฐานุรี พาโอภาส พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2585001460 นางสาววราภรณ์ เจียรนัยเจริญ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างทอง

วิชาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2575001108 นางสาวปฐวี จีรณราวุฒิ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความเข้มข้นของไอระเหย
กรดไฮโดรคลอริกด้วยวิธีดูดซึม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565002256 นางสาวศิริรัตน์ สุริยะ คู่มือการจัดการระบบบาบัดน้ำเสียแบบอีจีเอสบีและแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
ของโรงงานผลิตเบเกอรี่แห่งหนึ่ง
2575001157 นายสุรศักดิ์ สารสิทธิ์ การพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส เพื่อการตรวจความปลอดภัย
กรณีศึกษาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

เอกบริหารโรงพยาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565001779 นายจเร ลีเลาหพงศ์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชน กับของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า: กรณีศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ที่ได้รับการส่งต่อมายังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2585001692 นายศรีสุข ขวัญคง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส


วิชาเอก บริหารสาธารณสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภช รติโอฬาร

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565001860 นางสาววาลินีย์ ภูสวัสดิ์ คุณภาพบริการหอผู้ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลนครพนม ตามความคาดหวัง
และการรับรู้ของมารดา
2585001163 นางสาวศิริณัฏฐ์ อินทเชื้อ คู่มือการปฏิบัติงานรังสี: การจัดท่าถ่ายภาพกระดูกรยางค์ส่วนบนด้วยท่าพิเศษ
2585001650 นายพีระพงษ์ บัวเกษ ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อการจัดการด้านการเงิน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในเขตจังหวัดอุดรธานี


ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

วิชาเอก บริหารโรงพยาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ กีระพงษ์

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565001894 นางสาวละมุล พานิช แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
2565001944 นางปรียากมล เหมือนแสง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
2565001985 นางสาวสุจิรดา นาโควงษ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
2565001977 นางสาวกมลพร มากภิรมย์ คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับยาที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลปากน้าชุมพร


เอกบริหารสาธารณสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภช รติโอฬาร

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2565000714 นางสาวภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น
ภายใต้โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี