มสธ. > ช่องทางการสมัครและวิธีการสมัคร  
  [ กลับหน้าแรก | เกี่ยวกับ มสธ. | รู้จัก มสธ. | เรียน มสธ. ดีอย่างไร | คุณสมบัติผู้สมัครเรียน | ช่องทางการสมัครและวิธีการรับสมัคร ]
 
 
stou    วิธีการสมัครเรียน
ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หรือดูแผนภูมิการสมัคร คลิกที่นี่
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

 
            ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ถึงแนวทางในการเลือกหลักสูตร แขนงวิชา วิชาเอก คุณสมบัติการสมัคร โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา และวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งชม VCD ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่แนบไปกับระเบียบการสมัครฯ  
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครฯ และจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

 
            ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)  และหลักสูตร สาขาวิชา แขนงวิชา วิชาเอก ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตรงกับที่ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดูตัวอย่าง มสธ.1 ด้านหน้า มสธ.1 ด้านหลัง พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อครุยของสถาบันอื่น หรือเสื้อยืดคอกลม) ต้องเป็นรูปถ่ายที่ฉากหลังเป็นสีพื้นเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) และจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
          1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
               - ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
               - ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
          
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
          
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
          
7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
          
สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูล และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
               7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
               7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาใน มสธ. จากกรมราชทัณฑ์ และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
               7.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับ โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านมุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ    
 
 

ตัวอย่างการรับรองความถูกต้องของเอกสาร
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนและส่งเอกสารการสมัคร

 
            เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนรวมค่าวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคราซึ่งได้บรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้
               - ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Post โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านด้วย
               - ชำระเงิน ณ จุดที่รับสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการมหาวิทยาลัย หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
          กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนมาไม่ครบตามที่กำหนด เพื่อให้การรับสมัครดำเนินไปโดยไม่ล่าช้า มหาวิทยาลัยจะตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไม่รับลงทะเบียนเรียน โดยจะคำนวณจำนวนเงินให้ครบตามจำนวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยตัดออกนั้นนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาเข้ามาภายหลังได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะมีจำนวนเงินส่วนเกินตัดฝากไว้กับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องส่งเงินเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบตามจำนวนเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ติดต่อลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้นักศึกษาติดต่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 ปี
          มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
               1.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา
               2.มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน อันเนื่องมากจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
               3.ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
          มหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 ช่องทางการรับสมัครเป็นนักศึกษา

 
            มหาวิทยาลัยกำหนดช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ตามความสะดวกดังนี้
               1.สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดยะลา

               2.สมัครทางไปรษณีย์
               3.สมัครทางอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายละเอียดการสมัครเป็นนักศึกษาและรายละเอียดที่สำคัญที่ผุ้สมัครพึงทราบได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th
          ส่วนระยะเวลาในการรับสมัครดังตารางด้านล่างนี้

ภาคการศึกษา ช่วงเวลาการจำหน่ายระเบียบการสมัครเรียน
ตั้งแต่ ถึง
ภาคต้น กุมภาพันธ์ มิถุนายน
ภาคปลาย สิงหาคม พฤศจิกายน

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 
            เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับท่าน และดำเนินการดังนี้
               1.การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
                    1.1 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับท่าน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ลำดับแรกได้ หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ลำดับที่สอง ในกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในลำดับแรกได้
                    1.2 กรณีที่ผู้สมัครบางรายส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อนุโลมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยอนุโลมและบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นๆ ทราบและดำเนินการเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งแล้ว โปรดดำเนินการโดยด่วน เพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร
               2.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
               มหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับท่านภายหลังการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2 รูปแบบ นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำให้ ดังนี้
                    รูปแบบที่ 1 บัตรประจำตัวนักศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาที่นักศึกษาสามารถใช้ในการเข้าสอบ ติดต่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
                    รูปแบบที่ 2 บัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. ATM – กรุงไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ร่วมกับบัตร ATM ใช้ในการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ หรือผ่านตู้ ATM เบิกถอนเงินและสอบถามข้อมูลด้านบัญชีได้ นอกเหนือจากใช้บริการเช่นเดียวกับบัตรรูปแบบที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารในวันไปขอรับบัตร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องระบุสาขาและรหัสสาขาของธนาคารลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ที่นักศึกษาสะดวกสามารถไปรับบัตรได้
          เมื่อมหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว จะทยอยจัดส่งเอกสารการสอนให้ต่อไป ให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ว่าตรงกับชุดวิชาที่ได้เลือกลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ โทร 0 2504 7191-6
 
 
 
 
[ กลับหน้าแรก | กลับด้านบน ]
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  โทร. 02 504 7231-6