กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)

O-HS 001 นางสาวธัญวรัตม์ สัตถาผล
O-HS 002 นางสาวใหมมูน๊ะ สังขาว
O-HS 003 นางณัจฉรียา คำยัง
O-HS 004 นางสาวอารีวรรณ แทนศิริ
O-HS 005 นางสาวปทุมพร มณีรัตน์
O-HS 006 นางสุนันญา แสงแก้ว
O-HS 007 นางสุปรานี พลไชย 
O-HS 008 นางสุภาพร จันทร์สาม